About Us About Us

 .ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण माहिती.

 

 • एकुण तालुके                  :- 07
 • शहरी तालुके                  :- 02
 • अंशत: शहरी तालुके        :- 03
 • ग्रामीण तालुके                :- 02
 • एकुण पंचायत समित्या     :- 05
 • आदिवासी पंचायत समित्या :- 01
 • अंशत: आदिवासी पं.समित्या :- 04
 • एकुण ग्रामपंचायतींची संख्या :- 455
 • एकुण महसुली गावांची संख्या:- 828
 • लोकसंख्या (2011 जनगणना अस्थायी)    :- 80,58,930
 • जिल्हा परिषद गट    :-
 • पंचायत समिती गण  :-
 • जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बॉडी:- 01
 • विषय समित्या :- 10 ( 8 ते 15 सदस्य )
 • पंचायत समिती :- 05 ( 4 ते 22 सदस्य )
 • जिल्हयातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब संख्या :- 71,692
 • बेघर/कच्चे घर असलेल्या कुटूंबांची संख्या   :- 37,280
 • भौगोलिक स्थिती.
 • दुर्गम डोंगरी  :- शहापूर
 • सागरी          :- ठाणे
 • औदयोगिकदृष्टया :- अंबरनाथ, मुरबाड, कल्याण, भिवंडी
 • हवामान :- उष्ण व दमट
 • पर्जन्यमान :- सरासरी 2000 ते 3500 मि.मि.
 • नदी :- वैतरणा, उल्हास (पश्चिमवाहिन्या नदया), तानसा, भातसा, बारवी.
 • धरणे :- तानसा, भातसा, बारवी.
 • कृषि विषयक माहिती.
 • भौगोलिक क्षेत्र            :-5,99,325  हे.
 • जंगलव्याप्त क्षेत्र               :-2,14,492  हे. (36%)
 • शेतीस उपलब्ध नसलेलेक्षेत्र
 • बिगर शेती क्षेत्र :- 55,148   हे.   (9%)
 • पडीत व लागवडी लायक नसलेले:- 31,299  हे    (5%)
 • पडीत जमिन व्यतिरिक्त लागवड न झालेले क्षेत्र:- 55,127  हे.   (9 %)
 • पडीक क्षेत्र :- 17,785  हे    (3 %)
 • लागवडी खालील एकुण क्षेत्र :- 2,46,963  हे. (41%)
 • लागवडीलायक एकुण क्षेत्र  :- 2,93,286  हे. (49 %)
 • जिल्हयातील प्रेक्षणिय स्थळे 
 • पर्यटन स्थळे                  :- माऊली, आजापर्वत, वज्रेश्वरी, शितगड, गोरखगड, टाकीपठार
 • मंदिरे                           :-  सोमनाथ मंदिर, टिटवाळा येथील  गणपतीचे मंदिर
 • प्राथमिक आरोग्य केंद्र      :- 33
 • उपकेंद्र                         :- 188
 • पथक                            :- 05
 • जिल्हा परिषद दवाखाना          :- 03
 • पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 :-23
 • पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 :-42
 • एकात्मिक बालविकास सेवा केंद्र     :- 09
 •  एकूण अंगणवाडी केंद्रे      :- 1596
 •  एकुण मिनी अंगणवाडी केंद्रे :- 192
 •  एकुण शाळा  :- 4,447
 •  जिल्हा ‍ परिषदेच्या शाळा :- 1,379

 

 • जिल्हा परिषदेंतर्गत एकूण 14 विभाग कार्यत असून वर्ग-1 चे  70  वर्ग-2 चे 104  अधिकारी कार्यरत आहेत. वर्ग-३ व वर्ग-4 आस्थापना विषयक बाबींचा निर्णय बाकी असल्याने सदरची माहिती ठाणे व पालघर एकत्रितरित्या दाखविण्यांत आलेली आहे. वर्ग-3 चे 14058 आणि वर्ग-4 चे 892 असे एकूण 14950 कर्मचारी कार्यरत आहेत.

Map Map

Flash News Flash News

सन्मा. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जिल्हा परिषद सदस्य.

Related Links Related Links

महत्त्वाची संकेतस्थळे

Navigation Navigation

WeatherUpdate WeatherUpdate

Weather Data not found

Visit Other Panchayats Visit Other Panchayats

Go to:     Ministry of Panchayati Raj

Other Details Other Details

Elected Member Details
General Profile Details
Approved action Plan
Asset Details
Execution Status