About Us About Us

 .ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण माहिती.

 

 • एकुण तालुके                  :- 07
 • शहरी तालुके                  :- 02
 • अंशत: शहरी तालुके        :- 03
 • ग्रामीण तालुके                :- 02
 • एकुण पंचायत समित्या     :- 05
 • आदिवासी पंचायत समित्या :- 01
 • अंशत: आदिवासी पं.समित्या :- 04
 • एकुण ग्रामपंचायतींची संख्या :- 455
 • एकुण महसुली गावांची संख्या:- 828
 • लोकसंख्या (2011 जनगणना अस्थायी)    :- 80,58,930
 • जिल्हा परिषद गट    :-
 • पंचायत समिती गण  :-
 • जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बॉडी:- 01
 • विषय समित्या :- 10 ( 8 ते 15 सदस्य )
 • पंचायत समिती :- 05 ( 4 ते 22 सदस्य )
 • जिल्हयातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब संख्या :- 71,692
 • बेघर/कच्चे घर असलेल्या कुटूंबांची संख्या   :- 37,280
 • भौगोलिक स्थिती.
 • दुर्गम डोंगरी  :- शहापूर
 • सागरी          :- ठाणे
 • औदयोगिकदृष्टया :- अंबरनाथ, मुरबाड, कल्याण, भिवंडी
 • हवामान :- उष्ण व दमट
 • पर्जन्यमान :- सरासरी 2000 ते 3500 मि.मि.
 • नदी :- वैतरणा, उल्हास (पश्चिमवाहिन्या नदया), तानसा, भातसा, बारवी.
 • धरणे :- तानसा, भातसा, बारवी.
 • कृषि विषयक माहिती.
 • भौगोलिक क्षेत्र            :-5,99,325  हे.
 • जंगलव्याप्त क्षेत्र               :-2,14,492  हे. (36%)
 • शेतीस उपलब्ध नसलेलेक्षेत्र
 • बिगर शेती क्षेत्र :- 55,148   हे.   (9%)
 • पडीत व लागवडी लायक नसलेले:- 31,299  हे    (5%)
 • पडीत जमिन व्यतिरिक्त लागवड न झालेले क्षेत्र:- 55,127  हे.   (9 %)
 • पडीक क्षेत्र :- 17,785  हे    (3 %)
 • लागवडी खालील एकुण क्षेत्र :- 2,46,963  हे. (41%)
 • लागवडीलायक एकुण क्षेत्र  :- 2,93,286  हे. (49 %)
 • जिल्हयातील प्रेक्षणिय स्थळे 
 • पर्यटन स्थळे                  :- माऊली, आजापर्वत, वज्रेश्वरी, शितगड, गोरखगड, टाकीपठार
 • मंदिरे                           :-  सोमनाथ मंदिर, टिटवाळा येथील  गणपतीचे मंदिर
 • प्राथमिक आरोग्य केंद्र      :- 33
 • उपकेंद्र                         :- 188
 • पथक                            :- 05
 • जिल्हा परिषद दवाखाना          :- 03
 • पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 :-23
 • पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 :-42
 • एकात्मिक बालविकास सेवा केंद्र     :- 09
 •  एकूण अंगणवाडी केंद्रे      :- 1596
 •  एकुण मिनी अंगणवाडी केंद्रे :- 192
 •  एकुण शाळा  :- 4,447
 •  जिल्हा ‍ परिषदेच्या शाळा :- 1,379

 

 • जिल्हा परिषदेंतर्गत एकूण 14 विभाग कार्यत असून वर्ग-1 चे  70  वर्ग-2 चे 104  अधिकारी कार्यरत आहेत. वर्ग-३ व वर्ग-4 आस्थापना विषयक बाबींचा निर्णय बाकी असल्याने सदरची माहिती ठाणे व पालघर एकत्रितरित्या दाखविण्यांत आलेली आहे. वर्ग-3 चे 14058 आणि वर्ग-4 चे 892 असे एकूण 14950 कर्मचारी कार्यरत आहेत.

Map Map

Flash News Flash News

सन्मा. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जिल्हा परिषद सदस्य.

Related Links Related Links

महत्त्वाची संकेतस्थळे

Navigation Navigation

WeatherUpdate WeatherUpdate

Weather Data not found

Visit Other Panchayats Visit Other Panchayats

Go to:     Ministry of Panchayati Raj

Other Details Other Details

General Profile of Panchayat
Elected Member Details
Panchayat Official Details
Committee Details
Execution Status of ActionPlan
Annual Receipt and Payment
Monthly Reconciliation Statement
Inventory Stock Register
Day Book Report
Ledger report
Register of advance
Opening Balance
List of Assets
Minutes Of Meeting
Upcoming Meetings
Trainings Conducted
Trainings Attended by Officials
Photo Uploaded through mAsset
Work Check List
Draft Plan Report
Action Plan Report